OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Kada se prijavite za posao na ovoj veb lokaciji, lične podatke sadržane u vašoj prijavi prikupljaće kompanija SEE Digital d.o.o. Beograd-Novi Beograd, („Rukovalac“), koji se nalazi na adresi Bulevar Milutina Milankovića 134G, Beograd i kojoj se možete obratiti putem e-maila marko.kovacevic@stech.rs. Vaši lični podaci biće obrađeni za potrebe upravljanja aktivnostima Rukovaoca vezanim za regrutovanje, koje uključuju sprovođenje intervjua i testova za podnosioce zahteva i na osnovu njih ocenjivanje i procenu rezultata, kao što je i inače potrebno u procesima zapošljavanja. Takva obrada je zakonski dozvoljena prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) (“Zakon”), u svrhu traženja, ocenjivanja i odabira kandidata za zaposlenje.

Vaše lične podatke koje bismo mogli i koje prikupljamo putem ove internet aplikacije, vašeg dostavljenog CV-a i eventualnog postupka zapošljavanja: ime i prezime, adresa, email adresa, broj telefona, datum i mesto rođenja, pol, državljanstvo, radne dozvole, vize, zanimanje, vrsta i stepen obrazovanja, zvanja, podaci o veštinama i kvalifikacijama za obavljanje određenih poslova, poznavanje stranih jezika, obuka, istorija zaposlenja, biografija, vozačke veštine, podaci o radnim mestima koja je kandidat obavljao pre prijave, vrsta prethodnog zaposlenja, da li je kandidat invalid rada ili penzioner, datum početka, datum prestanka i razlog prestanka prethodnog radnog odnosa, procena znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na koje se kandidat prijavljuje. Rukovalac može da prikuplja informacije o vašem računaru, uključujući i tamo gde je dostupna vaša IP adresa. Rukovalac takođe može obrađivati određene kategorije posebnih vrsta ličnih podataka, poput zdravstvenih podataka ili biometrijskih podataka, kao što su fotografije, u skladu sa članom 17 Zakona. Rukovalac ne obrađuje veći broj ili bilo koju drugu vrstu ličnih podataka nego što je neophodno za ispunjenje navedene svrhe.
Pri obradi podataka Rukovalac može vršiti automatizovano donošenje odluka koje je neophodno za zaključenje ugovora između kandidata i Rukovaoca. Logika takve procene je stvaranje sveobuhvatnog profila kandidata i očekuje se da se dobije procena opštih sklonosti i trenutnog psihološkog stanja kandidata. Ova automatizovana odluka koristi se kao deo kompletne procene kandidata na osnovu koje će se doneti odluka o zaključivanju ugovora o radu. Imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa ovako donetom odlukom, kao i pravo da osporite ovako donetu odluku.

Rukovalac obrađuje podatke za preduzimanje radnji, na zahtev kandidata, pre zaključenja ugovora i / ili na pismeni pristanak kandidata da obrađuje svoje lične podatke u jednu ili više određenih svrha.

Vaši lični podaci mogu biti ustupanji trećim licima, tj. obrađivačima ili podobrađivačima, kada koristimo njihove usluge u procesu selekcije kandidata. Vaši lični podaci neće se prenositi u druge zemlje ili međunarodne organizacije.

Rukovalac će zadržati vaše lične podatke sve dok Rukovalac utvrdi da je potrebno da proceni vašu prijavu za zapošljavanje. Prema Zakonu imate: Pravo na obaveštenje o obradi i uvid: kandidati imaju pravo da budu obavešteni o obradi njihovih ličnih podataka i pravo na pristup njihovim ličnim podacima (što uključuje pregled, čitanje, slušanje podataka i pravljenje zabeleške); Pravo na dobijanje kopije: kandidati imaju pravo da zahtevaju od Rukovaoca da izda kopiju podataka; Prava kandidata povodom izvršenog uvida: nakon uvida, kandidati imaju pravo da od Rukovaoca zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu, prekid i privremenu obustavu obrade; Pravo na prenosivost: kandidat može tražiti od Rukovaoca prenešenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo ili kada su lični podaci koji podležu zahtevu za prenos u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu; Pravo na povlačenje pristanka: kandidat ima pravo da povuče svoj pristanak u bilo kojem trenutku, u pisanom obliku, s tim da opoziv pristanka ne utiče na prihvatljivost obrade saglasnosti pre opoziva.
Pored toga, možete podneti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka kao nadzornog organ.

Vaše davanje podataka je neophodan uslov za sprovođenje svrhe obrade, tj. procesa regrutacije i selekcije kandidata, kao i eventualnog zaključenja ugovora o radu. Nemate obavezu da date podatke o ličnosti, ali ne davanjem podataka Rukovalac ne može izvršiti proces selekcije i regrutacije.

Klikom na dugme „Pošalji prijavu“ kandidat daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka na opisani način.